Skip to main content

Apurahat

SAY:n myöntämät apurahat

Matka-apurahat

Matka-apurahaa voi hakea, jos on ollut SAY:n jäsen vähintään kahden vuoden ajan. Yhdistys myöntää harkintansa mukaan matka-apurahoja ulkomaille suuntautuvia kongressi- ja opintomatkoja varten. Oma esitys nostaa myönnetyn apurahan määrää. Apurahahakemukset käsitellään SAY:n johtokunnan kokouksissa ja päätökset tehdään kokousten yhteydessä. Johtokunta kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti, eli hakemukset tulee lähettää hyvissä ajoin ennen kongressiin lähtöä.

Apurahan määrä:

  • Skandinavia ja muut lähialueet (Pietari, Tallinna) 500 € ilman esitystä ja 700€ esityksen kanssa
  • Eurooppa (ja Turkki) 1000€ ja 1200€
  • Kaukomaat 1500€ ja 1700€

Erityisiä poikkeuksia lukuun ottamatta matka-apurahaa ei voida myöntää, jos jäsen on saanut SAY:n matka-apurahan viimeisen 3 vuoden aikana. Matka-apurahoja ei myönnetä myöskään sellaisiin ulkomaisiin opintomatkoihin eikä työvierailuihin, joissa hakija saa paikalliselta työnantajalta palkkaa.

Matka-apurahahakemus tehdään sähköisellä lomakkeella.

Puutteellinen hakemus palautetaan lähettäjälle täydennettäväksi. Myönnettyä apurahaa voidaan käyttää kongressi- tai opintomatkan matkustus-, majoitus- ja osallistumiskustannuksiin.

Kuitteja ei saa lähettää hakemuksen liitteenä, ne toimitetaan rahastonhoitajalle varsinaisen matkalaskun mukana.

Ruokailukustannuksia ei korvata. Myönnetty apuraha on nostettava kolmen kuukauden kuluessa matkan jälkeen.

Johtokunnan myöntämä matka-apuraha maksetaan seuraavia dokumentteja vastaan:

  1. Sähköinen matkalaskulomake, jossa kuitit skannattuna
  2. Finnanestin kirjoitusohjeita noudattaen kirjoitettu matkakertomus. Samassa kongressissa kävijät laativat yhteisen matkakertomuksen. Yksi kopio tiedostosta toimitetaan liitetiedostona rahastonhoitajalle matkalaskun ja kuittien mukana. Varsinainen matkakertomus lähetetään Finnanestin toimitussihteerille (toimitussihteeri@say.fi) sähköpostin liitteenä.

Väittelijän apuraha

Väittelijän apuraha (2000 €) myönnetään hakemuksesta yhdistyksen jäsenelle siinä vaiheessa,
kun väitöskirjalle on myönnetty tiedekunnasta painatuslupa. Apurahaa on haettava vuoden kuluessa väitöstilaisuudesta. Vapaamuotoiseen hakemukseen on liitettävä kopio väitöskirjan painatusluvasta.

Hakemus lähetetään SAY:n apurahavastaavalle sähköpostitse. Apurahan saaja sitoutuu kirjoittamaan tutkimusaiheestaan katsausluontoisen artikkelin Finnanestiin kirjoitusohjeiden mukaisesti. Artikkeli toimitetaan Finnanestin toimitussihteerille (toimitussihteeri@say.fi).

Apurahavastaava ilmoittaa hakijalle myönnetystä apurahasta ja käytännön järjestelyistä apurahan maksamiseksi.

Väitöskirjaprojektin aloitusapuraha

Väitöskirjatyön aloitusapuraha (1500€) on tarkoitettu SAY:n jäsenille anestesiologian ja tehohoidon erikoisalaan kuuluvan väitöskirjatyön alkuvaiheen tukemiseksi silloin, kun vielä ei ole näyttöjä muiden apurahojen saamiseksi. Aloitusapurahaa tulee hakea ennen väitöspäivää.

Hakemuksessa tulee olla

1. Todistus väitöskirjatyön rekisteröinnistä yliopistoon
2. Tutkimussuunnitelma suomeksi tai englanniksi (maksimissaan 5 sivua)

Hakemus lähetetään sähköpostitse SAY:n apurahavastaavalle.

SAY:n johtokunta käsittelee ja arvioi hakemukset. Johtokunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä anomus.

Apurahavastaava ilmoittaa hakijalle myönnetystä apurahasta ja käytännön järjestelyistä apurahan maksamiseksi.